ODMENA

Odmena za právne služby

Odmenu za poskytovanie právnych služieb upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len „zmluvná odmena“). Ak k uzatvoreniu dohody nedôjde, použijú sa na určenie odmeny advokáta ustanovenia Vyhlášky o tarifnej odmene.


Zmluvná odmena sa určuje ako

1. hodinová (podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci)
2. paušálna (paušálnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí)
3. podielová (podielom na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil)
4. tarifná (dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny – viď nižšie).

Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo podľa práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.


Tarifná odmena za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby

Hodnota veci

Odmena za 1 úkon právnej služby

do 165,97 €

16,60 €

nad 165,97 € do 663,88 €

16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €

nad 663,88 € do 6 638,78 €

41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €

nad 6 638,78 € do 33 193,92 €

220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €

nad 33 193,92 €

486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

 


Advokát má popri nároku na odmenu nárok aj

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky na znalecké posudky, preklady a odpisy,
b) na náhradu za stratu času.

Konkrétna výška odmeny advokáta závisí v konečnom dôsledku od potreby právnych služieb klienta a dohody medzi ním a advokátom. Celkovú výšku odmeny určí advokát po oboznámení sa s prípadom (konkrétnou právnou vecou).